• maj, 7 2023
  • 0

Introduktion till Personuppgiftshantering

På VårdPlus Medicininfo värnar vi om din integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt i enlighet med gällande lagar och regler för dataskydd. Genom vår integritetspolicy önskar vi informera om hur vi samlar in, behandlar och delar de personuppgifter som du lämnar till oss när du använder vår hemsida. Vi redogör här för vårt ansvar och dina rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning, mer känd som General Data Protection Regulation (GDPR). Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och vi uppmanar dig att läsa igenom denna information noggrant.

Insamling och Användning av Personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter som är nödvändiga för att kunna erbjuda och förbättra våra tjänster. Detta kan innefatta information som du tillhandahåller när du registrerar dig på vår sida, prenumererar på nyhetsbrev, interagerar med våra tjänster eller kommunicerar med oss. All datainsamling sker med ditt samtycke och du har rätt att när som helst dra tillbaka detta samtycke. Dina personuppgifter används endast för de ändamål för vilka de samlats in, och vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att informationen är korrekt och uppdaterad.

Lagring och Skydd av Personuppgifter

Dina personuppgifter lagras så länge det är nödvändigt för de syften de samlades in för. Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förändring, förstörelse eller annan olovlig behandling. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra säkerhetssystem och följer noggrant utvecklingen inom dataskyddsområdet för att säkerställa att vi alltid har adekvata och uppdaterade skyddsåtgärder på plats.

Dina Rättigheter som Registrerad

Som registrerad har du specifika rättigheter enligt GDPR. Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter om dig som vi behandlar och kan begära en kopia av denna information. Om du upptäcker att informationen är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära en rättelse. I vissa fall har du även rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, begränsar behandlingen av dem, eller gör invändningar mot behandlingen. Dessutom har du rätten till dataportabilitet som innebär att du kan få dina personuppgifter överförda i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till annan personuppgiftsansvarig.

Kontaktuppgifter för Dataskyddsfrågor

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter enligt GDPR, är du välkommen att kontakta oss. Du kan nå oss genom att skicka ett mail till [email protected]. Vidare är Stellan Sjöberg, med postadress Årstagatan 13, 753 31 Uppsala, Sverige, ansvarig för VårdPlus Medicininfos personuppgiftsbehandling. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte följer dataskyddsförordningen har du även rätt att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Stellan Sjöberg

Stellan Sjöberg

Hej, jag heter Stellan Sjöberg och jag är expert inom läkemedelsindustrin. Jag har studerat farmakologi och arbetat med forskning och utveckling av nya mediciner i flera år. På fritiden gillar jag att skriva om mediciner, sjukdomar och behandlingar för att öka medvetenheten och förståelsen kring dessa ämnen. Jag hoppas att mina texter kan hjälpa andra att fatta välgrundade beslut om sin hälsa och behandling. Min passion är att göra medicinsk kunskap mer tillgänglig för allmänheten.

Skriv en kommentar